Home

Welcome to My New Blog

 • My First Blog Post

  22.08.2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Լուսամփոփի պես աղջիկ

  12.09.2019 by

  Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,Կապու՜յտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ… Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին,Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում․Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն… Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու… Читать далее

 • Exercise

  11.09.2019 by

  Թարգմանել նախադասությունները 1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին:  I hope they will be ready at 8 o’clock. 2.Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի: I’m sure, that’s it easily 3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին:      They will be in Yerevan at 4 o’clock. 4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու:… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы