Կոտայքի մարզի արդյունաբերությունը

2020թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական ճյուղերի տեսակարար կշիռները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են.➢ արդյունաբերություն 12.1%➢ գյուղատնտեսություն 8.8 %➢ շինարարություն 5.8 %➢ մանրածախ առևտուր 5.3 %➢ ծառայություններ 3.1 %Կոտայքի մարզը համեմատաբար զարգացած ու բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող մարզերից է:Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողն արդյունաբերությունն է: Մարզը մեծ դեր ունի էներգետիկայի ոլորտում: Այստեղ են գտնվում էլեկտրաէներգիայի…

Զբոսաշրջային ընկերության ծախսերի օպտիմալացում

Կարող ենք օրինակ վեցնել զբոսաշրջային ընկերության, որը հայտնվել է ճգնաժամի եզրին։ Ահա մի քանի աննշան, բայց էական ազդեցություն ունեցող քայլերը, որոնք կօգնեն ծախսերը օպտիմալացնելու և ճգնաժամից խուսափելու համար։ Հյուրանոցներում համարներ ամրագրելու փոխարեն կարելի է տուրեր կազմակերպել օգտվելով տեղի հյուրատներից կամ տեղաբնակների վարձով տրվող տներից, սենյակներից։ Կազմակերպել վրանային տուրեր։ Էլեկտրաէներգիայի, հեռահաղորդակցության վերլուծություն և ծախսերի նվազեցում:  Կարելի…

Թեմա 5. Հարցերի պատասխաններ

Թեմա 5: Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները: Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում: Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը: • Ի՞նչ է զբոսաշրջային ռեսուրսը Զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային…

Թեմա 6. Հարցերի պատասխաններ

Թեմա 6: Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում Դասագիրքը՝ հղումով: • Նշել մրցակցության էությունն ու մրցունակության բաղադրիչները զբոսաշրջության ոլորտում։ Մրցունակ տնտեսության ձևավորման գործում էական դերակատարում ունի զբոսաշրջությունը: Զբոսաշրջության ոլորտն իր յուրահատկությամբ ինչպես անմիջական, այնպես էլ միջնորդավորված ազդեցություն ունի տնտեսության մյուս բոլոր ճյուղերի վրա: Քանի որ զբոսաշրջային արդյունաբերությունն ամբողջությամբ ընդգրկված է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում և…

Մրցունակությունը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը

Մրցունակության էությունն ու մակարդակները Մրցունակությունը բարդ ու բազմաբնույթ կատեգորիա է, շուկայական համակարգի օրգանական և անբաժանելի բաղադրիչն ու զարգացման գլխավոր ուժը: Մրցունակությունը սահմանվում է որպես կազմակերպության, ճյուղի կամ ազգային տնտեսության կարողություն՝ ապահովելու կայուն առաջընթաց, եկամուտների ու աշխատավարձի բարձր մակարդակ և բնակչության բարձր կենսամակարդակ՝ մնալով բաց միջազգային մրցակցության համար: Մրցունակությունը ապրանքի/ծառայության հատկությունն է, որը բնութագրվում է շուկայում…

Տնտեսագիտության ընդհանուր նյութերը

Ուսուցչի բլոգի հղումը Տնտեսագիտություն․ հարցաշար / հարցեր, պատասխաններ Եկամտային հարկ Շուկայական տնտեսություն Զբոսաշրջության ռեսուրսները Ֆիլմի վերլուծություն Առաջարկ և պահանջարկ / հարցեր Մարքետինգ Մարքետինգի տեսակները

Մարքեթինգի տեսակները

Կախված ապրանքատեսակից առանձնացնում են մարքեթինգի հետևյալ տեսակները՝ 1․ արտադրա-տեխնիկական նշանակության ապրանքների մարքեթինգ,2․ սպառողական ապրանքների մարքեթինգ,3․ ծառայությունների մարքեթինգ։ Պահանջարկի տեսանկյունից, առանձնացնում են մարքեթինգի 8 տեսակներ, դրանք են՝ Փոխարկելի մարքեթինգ — Երբ պահանջարկը բացասական է (երբ պոտենցիալ գնորդների մեծամասնությունը չի ընդունում տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է պահանջարկը բարձրացնող մարքեթինգային պլանի մշակում), Խթանող մարքեթինգ — երբ կան…

Մարքետինգ

«Մարքեթինգը սոցիալական գործընթաց է, որի միջոցով բավարարվում են անհատների կամ նրանց խմբերի պահանջմունքների օգտակարությամբ օժտված ապրանքների ու ծառայությունների, ապրանքների ու ծառայությունների արտադրության, իրացման կամ դրանք այլ անձանց հետ փոխանակելու ճանապարհով»։ Ֆիլիպ Կոտլեր 1. Ի՞նչ է մարկետինգը։ Մարկետինգը դա մարդկանց մոտ ապրանքների կամ ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելն է։ Մարկետինգի նպատակն է պարզել հաճախորդի հետաքրքրությունները, սեռն ու…

Առաջարկ և պահանջարկ

Հարցեր. • Ի՞նչ է պահանջարկը։ Պահանջարկը ապրանքների և ծառայությունների այն քանակությունն է, որը գնորդը պատրաստ է ձեռք բերել տվյալ գնով և տվյալ պահին։ • Ներկայացնել պահանջարկի օրենքը։ Ըստ օրենքի` որքան բարձր է ապրանքի գինը, այնքան ցածր է պահանջարկը։ • Ի՞նչ է առաջարկը։ Առաջարկ է կոչվում ապրանքների և ծառայությունների այն քանակը, որը պատրաստ են վաճառել արտադրողները…