Ակտիվ/էքստրիմ տուրիզմ

Վերջին ժամանակներում ակտիվ զարգանում է արկածային տուրիզմը։ Սա տուրիզմի մի տեսակ է, որը միավորում է ճանապարհորդության այն տեսակները, որոնք կապված են ակտիվ հանգստի հետ և, որոնց նպատակն է ստանալ նոր տպավորություններ և բարելավել ֆիզիկականը։ Արկածային տուրիզմի առանձին տեսակ է էքստրեմալ տուրիզմը, որը գնալով դառնում է ավելի ու ավելի հայտնի ամբողջ աշխարհում։ Ավելի շատ մարդիկ են…

Զբոսաշրյության համառոտ բառարան

Ագրոզբոսաշրջություն Զ­բո­սաշր­ջու­թյան տե­սակ­նե­րից է, որի հիմ­քում ըն­կած է զբոսաշրջիկ­նե­րի ծա­նո­թա­ցու­մը գյու­ղա­կան ապրելակերպին։ Ակտիվ զբոսաշրջություն Զ­բո­սաշր­ջու­թյան տե­սակ է, որը նե­րա­ռում է հանգս­տի ակ­տիվ ձևե­րի կի­րա­ռում։ Ակտիվ զբոսաշրջության տե­սակ­ներից են էքստ­րե­մալ զբո­սաշր­ջու­թյունն ու ար­կա­ծային զբո­սա­շր­ջութ­յու­նը:   Ա­ղետ­նե­րի զբո­սաշր­ջու­թյուն Զ­բո­սաշր­ջու­թյան տե­սակ է, որը նե­րա­ռում է ուղ­ևո­րու­թյուն­նե­րը դե­պի բնա­կան կամ տեխ­նա­ծին աղետ­նե­րի, ինչ­պես նաև ահաբեկ­չու­թյուն­նե­րի և պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի վայրեր:…