Կորոնավիրուս

Ուսումնասիելով տարբեր նյութեր, առնձնացրեցի կարևորները, որոնք կօգնեն պաշտպանվել կորոնավիրուսից:Կորոնավիրուսը(COVID-19) վարակիչ հիվանդություն է, որը պատկանում է կորոնավիրուսների ընտանիքին և մարդկությանը հայտնի է դեռ 2003 թվականից, ուղղակի բռնկումը եղել է ավելի փոքր մասշտաբներով: Կորոնավիրուսը սովորական սեզոնային գրիպի վիրուսի հետ համեմատած ավելի դիմացկուն է, երկար է պահպանվում օդում հատկապես երբ ջերմաստիճանը ցածր է: Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում վիրուսը ջերմակայուն…

Մուտացիաներ

Մուտացիա, գենոտիպի կայուն (այսինքն՝ այնպիսին, որ կարող է ժառանգվել տվյալ բջջի կամ օրգանիզմի սերնդների կողմից) փոփոխություն, որը իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։Մուտացիաները լինում են՝ինքնաբուխ, առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում իր համար նորմալ շրջակա միջավայրի պայմանների դեպքում մոտավոր հաճախականությամբ յուրաքանչյուր նուկլեոտիդի բջջային գեներացիայի ընթացքում,աջակցված, գենոմի ժառանգվող փոփոխությունները, որոնք առաջանում են շրջակա…

Գոյության կռիվ։ Ընտրություն

Դարվինը տեսավ, որ կենդանիները ծնվում են մեծ քանակությամբ, բայց դրանց քանակը բնության մեջ նույնն է մնում: Ըստ նրա ձագերը մինչև սեռահասուն դառնալը սատկում են և այդ պատճառով կենդանիների քանակը բնության մեջ կայուն է: Նաև դրան նպաստում է գոյության կռիվը: Տարբերվում է գոյության կռվի երեք տեսակ ներտեսակային, միջտեսակային և կռիվ անօրգանական աշխարհի անբարենպաստ պայմանների դեմ:   Ներտեսակային…

Միտոզ և մեյոզ

Միտոզը էուկարիոտ բջջի կորիզի բաժանումն է` քրոմոսոմնների թվի պահմանմամբ: Ի տրաբերություն մեյոզի, միտոտիկ բաժանումը տեղի է ունենում առանց բարդությունների, քանի որ չի ներառում պրոֆազի ընթացքում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա:Միտոզի փուլերը.Միտոզը բջջային ցիկլի մի հատվածն է, սակայն այն բավականին բարդ է և իր մեջ ներառում է հինգ փուլեր`պրոֆազ, մետաֆազ, անաֆազ, թելոֆազ:Քրոմոսոմների կրկնորինակների ստեղծումը կատարվում է ինտերֆազի ժամանակ և միտոզի փուլում քրոմոսոմները արդեն կրկնապատկված են:– Պրոֆազի փուլում տեղի է ունենում հոմոլոգ քրոմոսոմների (զույգերի) կոնդենսացիա և…

Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ։ ԱԵՖ

Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ Օրգանիզմները լինում են 2 տեսակի՝ ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ: Ավտոտրոֆ են այն օրգանիզմները, որոնք ընդունակ են պարզ անօրգանական նյութերից սինթեզել օրգանական նյութեր և սնվել իրենց պատրաստած նյութերով: Ավտոտրոֆները բաժանվում են 2 խմբի՝ ֆոտոսինթեզ և քեմոսինթեզ:  Ֆոտոսինթեզները օրգանական նյութերի սինթեզի համար օգտագործում են Արեգակի էներգիա, իսկ քեմոսինտեզները՝ քիմական ռեակցիանների ժամանակ անջատված էներգիան:  Այն օրգանիզմները,…

Նուկլեինաթթուներ, ԴՆԹ և ՌՆԹ

Նուկլեինաթթուները պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են նուկլեոտիդներ։Նուկլեինաթթուների հիմնական ֆունկցիան սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանումն է, հաջորդ սերունդներին փոխանցումը, ինչպես նաև սպիտակուցի սինթեզի իրականացումը:  Կան երկու տեսակի նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ԴՆԹ)  և ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ)։  ԴՆԹ-ը մոլեկուլը կազմված է պարուրաձև փաթաթված 2 պոլինուկլեոտիդային շղթաներից։ Շղթաներից յուրաքանչյուրը պոլիմեր է, որոնց մոնոմերնը նուկլեոտիդներն են։ Նուկլեոտիդը կազմված է ազոտական հիմքից,…

Սպիտակուցներ

Սպիտակուցներին այլ կերպ անվանում են պրոտեիններ։ Սպիտակուցները բջջի հիմնական օրգանական նյութերից են։ Նրանք կենսաբանական պոլիմերներ են, որորնց մոնոմերները ամինաթթուներն են։Սպիտակուցների կառուցվածքը բավականին բարդ է։ Բոլոր սպիտակուցները բաղկացած են O-ի (թթվածին), C-ի (ածխածին), N-ի (ազոտ), H-ի (ջրածին), S-ի (ծծումբ) և որոշ տեսակներ նաև P-ի (ֆոսվոր) քիմիական տարրերից։ Սպիտակուցները միմյանցից տարբերվում են ամինաթթուների թվաքանակով, դրանց տեսակներով և…