Բնության պահպանությունը

•Բնության պահպանությունը 32 էջ։ Կազմել թեմայի վերաբերյալ 10 հարց։ Դասագիրքը Հարցեր 1. Ամեն տարի երկրի ընդերքից ինչքա՞ն հանքանյութեր և վառելանյութեր հանում։ • Ամեն տարի երկրի ընդերքից հանում են 120մլրդ տոննա հանքանյութեր և 15մլրդ տոննա վառելանյութեր։ 2. Ո՞րն է բնության պահպանության տնտեսական — էկոնոմիկական ասպեկտը, մանրամասնել։ • Բնության պահպանության տնտեսական — էկոնոմիկական ասպեկտը պայման է, որը…

Լանդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան

• Կարդալ դասագրքի 28-30 էջ նյութը բերել յուրաքանչյուր ֆունկցիայի վերաբերյալ օրինալներ Դասագիրքը Գյուղատնտեսական — գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են գյուղերում, ծավալում են տարբեր գործունեություններ՝ անասնապահություն, հողագործություն, այգեգործություն, գինեգործություն և այլն։ Օրինակ գինեգործությունը կնպաստի գինու գործարաններին լավ ու անուշահամ գինի արտադրելուն, վաճառքին։ Անտառատնտեսական — օրինակ՝ կարող ենք ստեղծել արգելոց, որտեղ կարգելվի որսերն ու ծառահատումները, որոնք էլ կնպաստեն բնության…

Լանդշաֆտագիտություն 02-13

Լանդշաֆտագիտություն 02,11-13,11 Թեմա 7 Լամդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան Թեմա 8 Բնության պահպանությունը Հավելյալ առաջադրանք Վերջերս բնության վրա բացասական անդրադարձ ունեցած երևույթները

Լե Շատելյեի սկզբունքը

Երկրագնդի վրա բնակչության բուռն աճը, այլ կերպ՝ «ժողովրդական պայթյունը» և մարդու կողմից բնության վրա ինտենսիվ ներգործությունը խաղտում են բնության հավասարակշռությունը, այս երևույթին անվանում են հայտնի գիտնական Լե Շատելյեի անվամբ: Այսպիսով Երկրագնդի բնակչության թիվը վերջին տարիների ընթացքում գրանցում է մեծ աճ, որն էլ վատ ազդեցություն է ունենում, թե՛ Երկրագնդի, թե՛ նրա բնության և շրջակա աշխարհի վրա:…

Լանդշաֆտագիտություն և Էկոլոգիա 15.10-30.10

Լանդշաֆտագիտություն և Էկոլոգիա 15.10-30.10 Թեմա 5 19.10-23.10 Ջերմոցային էֆեկտ: Օզոնի թաղանթ: Համացանցից գտնել վավերագրական ֆիլմ Ջերմոցային էֆեկտի վերաբերյալ՝ դիտել և ներկայացնել բլոգում, կարողանալ ներկայացնել տեսադասի ժամանակ: Ի՞նչ է ջերմոցային էֆեկտը Ջերմոցային էֆեկտ Թեմա 6 26.10-30.10 Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունը: Լե Շատելյեի սկզբունքը: Կարողանալ բացատրել որն է վերոհիշյալ սկզբունքը, ներկայացնել սկզբունքը բլոգում: Լե Շատելյեի սկզբունքը

Ի՞նչ է ջերմոցային էֆեկտը

Ինչ է ջերմոցային էֆեկտը (տեսանյութ) Ջերմոցային էֆեկտ (նյութ) Տեսանյութի սկզբի հատվածում հարցում են անցկացնում, թե ի՞նչ է նշանակում ջերմոցային էֆեկտը և ի պատասխան դրա, պարզվեց մարդկանց մեծամասնությունը տեղեկացված չէ։ Համատարած անտեղյակ լինելը ևս դարձել է արդի խնդիր։ Տեսանյութում մանրակրկիտ ներկայացվում է ջերմոցային էֆեկտի լիարժեք նշանակությունը։ Ներկայումս արդեն համամարդկային խնդիր են դարձել մթնոլորտի ընդհանուր տաքացման կանխումը…

Ջերմոցային էֆեկտ

Արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացմանը զուգընթաց՝ աշխարհում անընդհատ մեծանում է մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը, ինչի պատճառով փոխվում են մթնոլորտի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Առավել վտանգավոր են քլոր, ֆտոր պարունակող օրգանական միացությունները, որոնց փոքր քանակներն անգամ շատ անբարենպաստ ազդեցություն են թողնում: Ածխաթթվական գազի, մեթանի և քիմիական մի շարք այլ միացությունների քանակների ավելացման հետևանքով նվազում է մթնոլորտից դեպի Տիեզերք ջերմության…

Լանդշաֆտային թաղանթ

Երկրաբանական հիմք Սա լանդշաֆտային թաղանթի հիմքն է,որի վրա ապրում ենք և որի վրա ծավալվում են աշխարհագրական երևույթները։ Հողային բաղադրիչ Հողը բնապատմական մարմին է և լանդշաֆտի կազմում մարդու համար ունի ամենակենսական նշանակությունը:Հողի տարբեր տիպերը այս թաղանթում պայմանավորում են բուսական աշխարհի արդյունավետությունը: Ռելիեֆը՝որպես բաղադրիչ Ռելիեֆը հարթավայրային երկրներում նպաստավոր է և դրա շնորհիվ մարդածին լանդշաֆտը մեծ զարգացման է…

Գործնական աշխատանք 2

Ուսումնասիրել նյութի 8 էջում տեղադրված դասը: Բլոգում տեղադրել յուրաքանչյուր մեթոդի մասին կարճ բացատրություն Քննարկել խմբերում յուրաքանչյուր մեթոդը Լանդշաֆտագիտության ուսումնասիրման մեթոդները 1.Ստացիոնար և կիսաստացիոնար մեթոդներ2.Դաշտային հանույթի մեթոդ3.Փորձագիտական մեթոդ4.Լաբորատոր մեթոդ5.Համեմատական մեթոդ6.Քարտեզագրման մեթոդ7.Աէրոտիեզերական լուսանկարների վերծանման մեթոդ8.Նկարագրական մեթոդ9.Երկրաինֆորմացիոն մեթոդ10.Գծանկարչական մեթոդ11.Վերադրման մեթոդ12.Երկրաֆիզիկական մեթոդ13.Երկրաքիմիական մեթոդ14.Հնէալանդշաֆտագիտական մեթոդ15.Քանակական մեթոդ16.Մաթեմատիկական մեթոդ17.Մոդելավորման մեթոդ18.Հաշվեկշռային մեթոդ19.Վիճագրական մեթոդ

Գործնական աշխատանք 1

Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին: Որոնք են լանդշաֆտագիտության…