Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից մարդկությունը սկսեց գիտակցել մեր մոլորակի էկոլոգիական ճգնաժամի հարաճուն վտանգը: Դրա հետ մեկտեղ ակնհայտ դարձավ աշխարհի ժողովուրդների` ճգնաժամի վտանգը կանխելուն ուղղված ջանքերը միավորելու անհրաժեշտությունը: Ի վերջո հաղթանակեց այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է բնապահպանական համաշխարհային միասնական ռազմավարություն մշակել:Այդպիսի ռազմավարություն մշակելու աշխատանքներին ձեռնամուխ եղան ձեզ արդեն հայտնի Բնության և բնական ռեսուրսների պահպանության միջազգային միությունը…

Բնություն-հասարակություն փոխհարաբերության զարգացումը Հայաստանում

Նյութի հղումը — Կազմել հարցեր թեմայի վերաբերյալ • Հայկական լեռնաշխարհը մարդկային ծագման, որ օջախներից է։ Քաղաքակրթական • Ե՞րբ է նյութական արտադրության մեջ որակական տեղաշարժեր նկատվում։ Նյութական արտադրության մեջ որակական նոր տեղաշարժեր են նկատվում մեր թվարկության առաջին հազարամյակի վերջին և երկրորդ հազարամյակի սկզբին։ • Ի՞նչ սկսվեց ֆեոդալական դարաշրջանի վերջին հատվածներում և դա ինչ ազդեցություն ունեցավ երկրի…

Արևի ազիմուտի որոշում։ Ինչպես չմոլորվել անտառում

Արևի ազիմուտ նշանակում է այն անկյունը, որը կազմված է դեպի արև ուղղության և դեպի հարավ ուղղության միջև։ Բևեռային աստղի որոնում Բևեռային աստղը միշտ ցույց է տալիս հյուսիս, գտնվում է հյուսիսային բևեռի վերևում։ A= (17-1)×15-180°=60

Հրաբուխներ և երկրաշարժեր

Հրաբուխ: Հրաբուխները ժայթքում են Երկրի ընդերքից, երբ ապարներն այնտեղ խիստ տաքանում են և փոխակերպվում գազերով հագեցած մեծ ճնշման հրահեղուկ զանգվածի՝ մագմայի։ Մագման երկրի խորքից մեծ ուժով ճնշում է գործադրում երկրակեղևի վրա և, համեմատաբար անկայուն տեղամասերում ճեղքելով այն, արտահոսում է մակերևույթ։ Դուրս ժայթքած մագման սառչում է, գազազրկվում և վերածվում լավայի։ Եթե հրաբխալեռը նախքան ժայթքելը պատված է…

Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիա. հարցաշար

Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիա. հարցաշար 1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը։ • Լանդշաֆտագիտությունը աշխաըհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանշավտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամական, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով (երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ և այլն)։ 2. Որո՞նք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: • Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը…

Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները

Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները Մարդկային զարգացումը անհնար է պատկերացնել առանց բնության տված բարիքների օգտագործման: Ներկայիս պայմաններում մարդության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից է կազմակերպել բնության ռացիոնալ օգտագործում: Դրանք են. 1.Համակարգված մոտեցման սկզբունք. նախատեսում է արտադրական միջավայրի վրա ազդեցության և համապատասխան հակազդեցության համալիր և բազամակողմանի գնահատում: Համակարգված մոտեցման տեսանկյունից ոչ մի բնական ռեսուրս մյուսից անկախ չի կարող օգտագործվել…

Բնական ռեսուրսներ

Բնական ռեսուրսներ, դրանք տեսակները/դասակարգումը Բնական ռեսուրսներ: Ռեսուրսը ինչ-որ բանի հնարավորություն, պաշար, նախադրյալ է: Ընդհանրապես ռեսուրս է նաև այն ամենը, ինչը մարդկանց անհրաժեշտ նյութական ու հոգևոր բարիքների ստացման աղբյուր և նախադրյալ է: Այդպիսի աղբյուր ու նախադրյալ են մեզ շրջապատող բնության բազմաթիվ նյութեր ու երևույթներ` օգտակար հանածոները, անտառի հարստությունները, վարելահողն ու մարգագետինը, գետերն ու լճերը, քամին ու…

Էկոհամակարգեր (տեքստի մշակում)

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները ·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն),+ ·         օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև,+ ·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ,+ ·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ…

Կուլտուրական լանդշաֆտներ

• Կարդալ և ուսումնասիրել գրքից «Կուլտուրական Լանդշաֆտներ» թեման և առանձնացնել հարցեր. 1. Ո՞ր լանդշաֆտն է կոչվում կուլտուրական: 2. Քանի կատեգորիայի են բաժանվում ժամանակակից լադշաֆտները։ 3. Թվե՛լ կուլտուրական լանդշաֆտի օրինակներ: 4. Լանդաֆտի զարգացման ընթացքին հետևող համակարգը ինչպե՞ս է կոչվում։

Վերջերս բնության վրա բացասական անդրադարձ ունեցած երևույթները

Այս նյությում կներկայացնեմ վերջերս տեղի ունեցած աղետներն ու վնասները, որոնք բացասական ազդեցություն են ունենում բնության վրա: Մարդ Մարդը, մաս կազմելով բնական էկոհամակարգին, օգտվում է նրա ռեսուրսներից՝ օդից ջրից հողից, կենդանական ու բուսական աշխարհից և իր կյանքի ու գործունեության ընթացքում ներգործում է այդ էկոհամակարգի վրա իր թափոններով, մթնոլորտ արտանետումներով, կեղտաջրերի արտահոսքերով և այլն: Բնականաբար, այդ ընթացքում…