Words and expressions that connect

on

according to -ըստ, համաձայն
after — հետո
although — չնայած
apart from — բացի, չհաշված
as — քանի, որ
as a result of — արդյունքում
as … as — այնպես … ինչպես, այնքան … որքան
as compared with — համեմատած մի բանի հետ
as far as — որքանով, որ; մինչև
as for — ինչ վերաբերում է
aside from — բացառությամբ
as if — կարծես
as long as — մինչև այն ժամանակ, երբ
as regards — Ինչ վերաբերում է
as soon as — հենց, որ
as though — կարծես
as to — ինչ վերաբերում է
as well as — ինչպես նաև
at the expense of — մի բանի հաշվին
because — որովհետև
because of — պատճառով
both … and — և … և
but for — եթե չլիներ
by means of — միջոցով
by the time — մինչև
by virtue of — շնորհիվ
concerning — վերաբերյալ
compared with — համեմատած
contrary to — հակառակ
despite — չնայած
directly — հենց որ,
due to — շնորհիվ
either … or — կամ … կամ
either — նույնպես, երկուսից յուրաքանչյուրը
except — բացի, բացառությամբ
except for — բացի (նախադասության սկզբում)
failing — մի բան չունենալու պատճառով, եթե մի բան առկա չլինի
following — հետևյալ
21
for քանի որ
for the purpose of — նպատակով
for the sake of հանուն
furthermore դեռ ավելին
hardly … when հազիվ … երբ
hence հետևաբար
however սակայն, որքան էլ որ,
if եթե
immediately անմիջապես
in accordance with համապատասխան մի բանի
in addition to ի հավելումն մի բանի in behalf of հանուն
in case այն դեպքում, եթե
in comparison with համեմատած
in compliance with; in conformity with համապատասխան
in connection with առումով, կապված մի բանի հետ
in consequence of հետևանքով
in consequence հետևանքում
independently of անկախ
in exchange for մի բանի փոխարեն
in favour of ի օգուտ մի բանի
in order that որպեսզի
in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է
in return for փոխարենը
in so far as որքանով որ
in spite of չնայած
in spite of the fact that Չնայած այն բանի, որ
instead փոխարենը
instead of մի բանի փոխարեն
in the course of ընթացքում
in the event of այն դեպքում, եթե
in the name of մեկի անունից
in view of նկատի ունենալով այն, որ
in virtue of շնորհիվ
irrespective of անկախ մի բանից
lest որպեսզի … չ
like նման
moreover դեռ ավելին
neither … nor ոչ … ոչ
neither ոչ մեկը, ոչ մյուսը
Nevertheless այնուամենայնիվ
no sooner … than չհասցնել մի բան անել… երբ
not only … but also ոչ միայն … այլ նաև
22
notwithstanding that չնայած, այնուամենայնիվ
now that հիմա, երբ
on account of հետևանքով
on behalf of մեկի անունից
on condition that այն պայմանով, որ
on the ground that այն հիման վրա, որ
on the part of մեկի կողմից
opposite to դիմաց, հակառակ
or else թե չէ
otherwise այլապես
owing to շնորհիվ
prior to նախորդող
provided that; providing that
այն պայմանով որ, եթե միայն
regarding վերաբերյալ
saving բացառությամբ, չհաշված
since քանի որ
so as որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա)
not so … as ոչ այնքան … որքան
so far as որքան որ
so long as եթե, այն պայմանով, որ
so that Որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությու)
still այդուհանդերձ, այնուամենայնիվ
supposing that ենթադրենք, որ
thanks to շնորհիվ
therefore ուստի
though չնայած
unless եթե … չ
until մինչև … չ
unlike ի տարբերություն
up to մինչև
versus մի բանը մի այլ բանի դիմաց (համեմատելու իմաստով)
via միջոցով (օգնությամբ)
whatever ինչ էլ որ
whenever երբ էլ որ
whereas այն դեպքում, երբ
wherever որտեղ էլ որ
whether թե արդյոք
while մինչդեռ
whoever ով էլ որ
with a view to մտադրությամբ, նպատակով
within մի ժամանակահատվածի ընթացքում
with the exception of բացառությամբ
23
with the purpose of նպատակով
yet մինչդեռ, այնուամենայնիվ, բայց և այնպես

Sentences

  1. According to him you are wrong.
  2. She will come after supper .
  3. They all came, although they were not invited.
  4. Apart from a wallet she took nothing with her. 
  5. As you are ready, let’s go to the beach.
  6. He suffered multiple contusions as a result of a car accident.
  7. The food was as good as ever!
  8. They managed to get as far as the Spanish border.
  9. Garry’s got so thin. And as for Carl, he is always plump.
  10. In the painting competition, aside from Lukas, there are two other entrants.
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s