Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ։ ԱԵՖ

on

Ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմներ

Օրգանիզմները լինում են 2 տեսակի՝ ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ: 
Ավտոտրոֆ են այն օրգանիզմները, որոնք ընդունակ են պարզ անօրգանական նյութերից սինթեզել օրգանական նյութեր և սնվել իրենց պատրաստած նյութերով: Ավտոտրոֆները բաժանվում են 2 խմբի՝ ֆոտոսինթեզ և քեմոսինթեզ:
  Ֆոտոսինթեզները օրգանական նյութերի սինթեզի համար օգտագործում են Արեգակի էներգիա, իսկ քեմոսինտեզները՝ քիմական ռեակցիանների ժամանակ անջատված էներգիան:
  Այն օրգանիզմները, որոնք ունակ չեն անօրգանակն նյութերից սինթեզելու օրգանական նյութերը ու ապրում են պատրաստի օրգանական նյութերի հաշվին կոչվում են հետերոտրոֆ:

ԱԵՖ

ԱԵՖ ( ադենոզինեֆոսֆորական թթու ) այլ կերպ անվանում են էներգիկական փոխանակություն: ԱԵՖ-ը ընդանում է 3 փուլով՝
նախապատրաստական,
անթթվածնային ( անաերոբ ),
թթվածնային ( աերոբ ):
ԱԵՖ-ը նուկլեոտիդ է և ունի շատ կարևոր դեր օրգանիզմում:
Օրգանական նյութերից անթթվածնային ճեղքումը կոչվում է գլյուկոզ կամ խմորում:
Օրգանական նյութերից թթվածնային ճեղքումը կոչվում է շնչառություն, որի ընթացքում ավելի շատ էներգիա է անջատվում, քան գլյուկոզի դեպքում:

https://youtu.be/6B7bOocc8GM